James Texeria
Union Status:

Non - Union

Physical Attributes:

Brown Hair, Brown Eyes